Vimeo Facebook

P. Mutasen Elokuvakonepaja

News

First in Finland 07/2018

ARRI Alexa LF is available at Elokuvakonepaja!

BLACKMAGIC URSA MINI PRO 11/2017

Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K EF or optional PL mount now available.

Elokuvauskaluston toimitus- ja vuokrausehdot

YLEISET VUOKRAEHDOT 02/2011

1. Soveltamisala ja sopijapuolet

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan P. Mutasen Elokuvakonepaja Oy:n (jäljempänä “Vuokranantaja”) ja sen kamera- ym. kalustoa ja laitteistoa (jäljempänä “Kalusto”) vuokraavan yhtiön (jäljempänä “Vuokralleottaja”) välillä. Vuokranantaja ja Vuokralleottaja jäljempänä “sopijapuolet”.

2. Sopimuksen kohde

Vuokralleottaja vuokraa Vuokranantajalta Kalustoa, josta sovitaan sopijapuolten kesken tapauskohtaisesti erikseen ja joka esitetään kirjallisena jokaisen vuokraustapahtuman osalta erikseen. Vuokralleottaja sitoutuu vuokraamaan Kalustoa näiden yleisten ehtojen mukaisesti.

Vuokranantaja luovuttaa vuokratun Kaluston Vuokralleottajalle asianmukaisessa toimintakunnossa huollettuna ja perustarkastettuna, ellei Vuokralleottajan kanssa toisin sovita.

3. Sitova vuokraustapahtuma

Kun Vuokralleottaja hyväksyy suullisesti tai kirjallisesti Vuokranantajan tekemän tarjouksen vuokrattavasta Kalustosta, syntyy vahvistettu varaus ja sopijapuolten välille sopimus Kaluston vuokraamisesta, joka vahvistetaan allekirjoituksin kunkin vuokraustapahtuman osalta erikseen. Mikäli varsinaista tarjousta ei tehdä, vahvistettu varaus ja sopijapuolten välinen sopimus syntyy, kun Vuokralleottaja tekee suullisesti tai kirjallisesti varauksen Vuokranantajalle vuokrattavasta Kalustosta.

4. Vuokra-aika

Vuokralleottaja sitoutuu vuokraamaan sovitun Kaluston ajalle, joka sovitaan tapauskohtaisesti aina erikseen. Vuokrattava Kalusto on Vuokralleottajan noudettavissa sovitun vuokra-ajan ensimmäisenä päivänä klo 07.30 alkaen. Vuokralleottaja sitoutuu palauttamaan Kaluston sovitun vuokra-ajan viimeistä päivää seuraavan päivän aamuun klo 07.30 mennessä eli esimerkiksi mikäli sovitun vuokra-ajan viimeinen päivä on 5.9., Vuokralleottajan tulee palauttaa Kalusto 6.9. klo 07.30 mennessä.

5. Vuokra- ja muut korvaukset

Vuokralleottaja sitoutuu suorittamaan Vuokranantajalle vuokraamastaan Kalustosta ja ostamastaan materiaalista kalustoerittelyn mukaiset korvaukset. Kaluston kuljetuspäivien osalta Vuokranantaja laskuttaa 50 % Kaluston vuokrahinnasta.

Mikäli Vuokralleottaja palauttaa Vuokranantajalle palautuskelpoista filmimateriaalia, Vuokranantaja laskuttaa tästä Vuokranantajan voimassaolevan hinnaston mukaisen palautusmaksun.

6. Laskutus ja maksuehto

Kalustovuokrat on määritelty erillisessä hinnastossa ja kulloinkin vuokrattavan kokonaisuuden sisältö ilmenee sopijapuolten välillä laadittavasta kalustoerittelystä. Vuokralleottaja sitoutuu maksamaan vuokra- ja muut korvaukset laskua vastaan. Maksuehto on 14 päivää netto, jollei sopijapuolten välillä toisin erikseen sovita.

Maksuaikataulu määräytyy sovitun vuokra-ajan pituuden mukaan. Mikäli sovittu vuokra-aika kestää enintään 7 vuorokautta, laskutus tapahtuu yhdessä erässä. Mikäli sovittu vuokra-aika kestää enemmän kuin 7 vuorokautta, sovitaan maksuaikataulusta sopijapuolten välillä tapauskohtaisesti erikseen. Lisäksi mahdollisesta ennakkomaksusta sovitaan sopijapuolten välillä tapauskohtaisesti erikseen.

Erääntyneiden, mutta maksamattomien korvausten viivästyskorko on 13 prosenttia. Vuokralleottaja on lisäksi velvollinen maksamaan Vuokranantajalle saatavien perinnästä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset.

Mikäli näiden yleisten ehtojen täyttämisen vakuudeksi tai muusta syystä Vuokralleottajalta on saatu vakuus (pantti) Vuokralleottajalle kuuluvien velvollisuuksien täyttämisen vakuudeksi, on Vuokranantajalla oikeus muuttaa pantti rahaksi parhaaksi katsomallaan tavalla ottamatta huomioon, mitä pantin rahaksi muuttamisesta mahdollisesti on säädetty rikkomatta kuitenkaan sovellettavaa pakottavaa lainsäädäntöä.

7. Vastaanottotarkastus

Vuokralleottaja on velvollinen heti vastaanotettuaan vuokraamansa Kaluston ammattitaitoisesti tarkastamaan ja testaamaan Kaluston kokonaisuudessaan asianmukaisen toimivuuden varmistamiseksi (vastaanottotarkastus). Mikäli Kalustossa ilmenee vastaanottotarkastuksessa vika tai puute, Vuokranantaja on velvollinen tarjoamaan Vuokralleottajalle vastaavan toimivan kaluston tai korjaamaan vian. Vuokralleottaja hyväksyy Kaluston vuokrattavaksi siinä kunnossa, kun se vastaanottotarkastuksen jälkeen on. Kaluston vastaanottotarkastus tulee sopia suoritettavaksi niin ajoissa, että mahdolliset viat ehditään korjata ennen sovittua vuokra-aikaa.

Vuokranantaja ei vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu viasta tai puutteesta, joka Vuokralleottajan olisi tullut havaita vastaanottotarkastuksessa. Kalusto kokonaisuudessaan vuokrataan ilman siihen sisältyvää toimivuustakuuta. Mikäli Kalustossa ilmenee myöhemmin sovittuna vuokra-aikana vika tai puute, joka Vuokralleottajan olisi tullut havaita vastaanottotarkastuksessa, Vuokralleottaja on velvollinen toimittamaan Kaluston omalla kustannuksellaan Vuokranantajalle tai Vuokranantajan osoittamaan paikkaan vaihdettavaksi tai korjattavaksi. Vuokranantaja ei tällöin vastaa Vuokralleottajalle vaihdosta tai korjauksesta mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kustannuksista tai vahingoista.

8. Kaluston käyttö ja hoito

Vuokralleottaja sitoutuu käyttämään, säilyttämään ja hoitamaan Kalustoa huolellisesti, asianmukaisesti ja ammattitaitoisesti. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta luovuttaa Kalustoa kolmannelle osapuolelle käytettäväksi ilman Vuokranantajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kalustoa ei saa käyttää lainvastaiseen toimintaan.

Vuokralleottaja on vastuussa kaikista Kaluston kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista mukaan lukien Kaluston noutaminen Vuokranantajalta ja palauttaminen Vuokranantajalle.

9. Vakuutukset

Kalusto on vakuutettu Vuokranantajan toimesta ja Vuokralleottaja sitoutuu maksamaan Vuokranantajalle vakuutusmaksuna 5% Kaluston vuokrahinnasta. Vakuutuksen omavastuuosuus on 850 euroa per vakuutustapaus, ja Vuokralleottaja sitoutuu maksamaan kaikki omavastuuosuuden piiriin kuuluvat vahingot/kustannukset. Mikäli sopijapuolet erikseen sopivat, Vuokralleottaja on velvollinen itse vakuuttamaan Kaluston ja toimittamaan vakuutuksesta kirjallisen todistuksen Vuokranantajalle ennen sovitun vuokra-ajan alkamista.

10. Vahingot ja viat

Vuokralleottaja on velvollinen sovittuna vuokra-aikana ja sen päätyttyä ilmoittamaan kaikki Kalustossa ilmenneet viat ja aiheutuneet vahingot. Vuokralleottaja vastaa kaikista Kalustolle aiheuttamistaan vahingoista ja mahdollisesta Kaluston käyttökelvottomuudesta Vuokranantajalle aiheutuvista vahingoista. Vuokralleottaja vastaa myös vahingoista, jotka Vuokranantaja havaitsee Kalustoa palautettaessa tai myöhemmässä tarkastuksessa. Vuokralleottaja sitoutuu korvaamaan Kaluston korjauskulut korjattavissa olevilta osin tai uuden vastaavan kaluston tai laitteen hankkimisesta aiheutuvat kulut, mikäli Kalusto tai sen osa on tuhoutunut, hävinnyt tai sitä ei muusta syystä voida korjata tai palauttaa Vuokranantajalle. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta tehdä Kalustoon mitään muutos- tai korjaustöitä ilman Vuokranantajan etukäteen antamaa lupaa.

Mikäli sovittuna vuokra-aikana Kalustoon tulee vika, joka ei johdu Vuokralleottajan vastuulla olevasta toiminnasta, Vuokranantaja on velvollinen korvaamaan Kaluston korjauskustannukset sovitussa paikassa sekä korjattavaksi toimittamisesta aiheutuvat muut kohtuulliset välittömät kustannukset, kuten lähetys- ja kuljetuskustannukset. Vuokranantaja ei vastaa eikä ole Vuokralleottajalle velvollinen korvaamaan mistään Kaluston vioista Vuokralleottajalle aiheutuvia vahinkoja tai muita kuin edellä mainittuja kustannuksia.

Vuokranantaja vastaa Vuokralleottajalle tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttamastaan vahingosta. Korvaus on enintään vuokra-ajan kalustovuokran määrän suuruinen.

11. Materiaalihallinto

Vuokranantaja voi valmistaa varmuuskopioita audiovisuaalisesta tai muusta aineistosta, sekä tehdä formaattimuunnoksia originaalista aineistosta. Vuokranantajan velvollisuus ja vastuu koskien materiaalihallintopalveluita,  rajoittuu niiden tuottamiseen. Vuokranantaja ei ole vastuussa varmuuskopiossa olevista virheistä, jotka johtuvat virheistä tallennusalustoissa, kuten kiintolevyissä. Vuokranantajan vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa tallennusalustoista ja materiaalihallinosta perittyjen maksujen palauttamiseen virheellisten kohteiden osalta.

12. Vuokrauksen muuttuminen tai peruuntuminen

Mikäli Vuokralleottaja haluaa muuttaa sovittua vuokra-aikaa tai tehdä muutoksia vuokratun Kaluston osalta, Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta sitoutua uuteen vuokra-aikaan tai tarjota lisäkalustoa. Vuokranantaja pyrkii parhaan kykynsä mukaan sopeutumaan muutoksiin.

Mikäli Vuokralleottaja palauttaa Kaluston sovitun vuokra-ajan jälkeen, Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan Kaluston osalta lisävuorokauden/-t, jolloin jokainen uusi vuorokausi katsotaan alkavaksi klo 07.30. Vuokralleottaja on tällöin velvollinen korvaamaan myös mahdolliset välittömät vahingot, joita Vuokranantajalle aiheutuu vuokra-ajan noudattamatta jättämisestä.

Mikäli Vuokralleottaja peruuttaa Kaluston tai sen osan sovitun vuokraamisen, kun sovitun vuokra-ajan alkamiseen on aikaa 24 tuntia tai vähemmän, Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan Vuokranantajalle 50 % peruutetun Kaluston vuokrahinnasta. Mikäli Vuokralleottaja peruuttaa Kaluston tai sen osan sovitun vuokraamisen, kun sovitun vuokra-ajan alkamiseen on aikaa enemmän kuin 24 tuntia, mutta enintään 96 tuntia, Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan Vuokranantajalle 25 % peruutetun Kaluston vuokrahinnasta. Mikäli Vuokralleottaja peruuttaa Kaluston tai sen osan sovitun vuokraamisen muuna kuin edellä mainittuna ajankohtana sen jälkeen, kun on syntynyt vahvistettu varaus (ks. yleisten ehtojen kohta 3), Vuokralleottaja on velvollinen maksaman Vuokranantajalle 10 % peruutetun Kaluston vuokrahinnasta.

13. Ilmoitusvelvollisuus

Vuokralleottaja on velvollinen aina tarvittaessa selvittämään, että hänen hallinto-oikeutensa Kalustoon perustuu vuokraukseen ja että Kaluston omistaa Vuokranantaja.

14. Sopimusrikkomus ja Vuokralleottajan konkurssi

Mikäli sopijapuoli on laiminlyönyt tai rikkonut tähän sopimukseen perustuvan velvollisuutensa eikä ole mahdollisimman pian sen jälkeen, kun toinen sopijapuoli on tästä huomauttanut, laiminlyöntiään korjannut tai sopijapuolet eivät ole sopineet korjaussuunnitelmasta, sopimusrikkomuksen kohdanneella sopijapuolella on oikeus kirjallisesti purkaa tämä sopimus välittömästi, jos sopimusrikkomuksella on sille olennainen merkitys. Sopijapuoli, joka haluaa purkaa tämän sopimuksen, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä toiselle sopijapuolelle. Sopimuksen laiminlyönyt tai sopimusvelvollisuutensa rikkonut sopijapuoli on velvollinen korvaamaan tästä toiselle sopijapuolelle aiheutuneet välittömät vahingot.

Mikäli Vuokralleottaja asetetaan konkurssiin tai todetaan muuten maksukyvyttömäksi tai mikäli Vuokralleottaja käyttää Kalustoa tämän sopimuksen vastaisesti, Vuokranantajalla on oikeus saada Kalusto Vuokralleottajalta välittömästi. Vuokranantaja ei vastaa Vuokralleottajalle tällöin mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

15. Kaluston käyttö muualla kuin Suomessa

Vuokralleottaja on velvollinen itse kustannuksellaan tekemään kaikki tarvittavat ilmoitukset sekä hankkimaan ja ylläpitämään kaikki asianmukaiset luvat, joita Kaluston vienti ja tuonti sekä käyttö ulkomailla edellyttää.

16. Krediitit

Kun Kalustoa käytetään elokuvan tuotannossa, Vuokranantajalla on oikeus seuraavaan krediittiin elokuvan lopputeksteissä:

Kamerakalusto: P. Mutasen Elokuvakonepaja Oy
tai
Camera Equipment: P. Mutasen Elokuvakonepaja Oy

17. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta tai sen tulkinnasta syntyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja viime kädessä Helsingin käräjäoikeudessa.